2022 Verslag

Toetsing van de antiterreurmaatregelen aan de mensenrechten

WIE ZIJN WE ?

ONZE WAARDEN
respect

In het werk van het Comité T de waarden centraal die vervat zijn in de verschillende instrumenten ter bescherming van grondrechten : de Belgische Grondwet, het Europees Charter van grondrechten en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Concreet streeft het Comité T voor de bescherming van de rechtsstaat, en de naleving van principes zoals het recht op een eerlijk proces, het verbod op geheime procedures en dossiers, de eerbiediging van het privéleven en het gelijkheidsbeginsel.

ONZE LEDEN
team

Het Comité T bestaat uit actoren uit het maatschappelijk middenveld die hun expertise bundelen om nieuwe maatregelen in de strijd tegen het terrorisme op te volgenen te analyseren. In die zin werken mensen uit de praktijk en uit het middenveld, , professoren, advocaten en onderzoekers samen om de aandacht te vestigen op de huidige stand van zaken in de strijd tegen het terrorisme en de impact die deze strijd kan hebben op de mensenrechten

ONZE WENSEN
speaking

Zonder de legitimiteit van de strijd tegen het terrorisme in twijfel te trekken, wil het Comité T door middel van zijn werkzaamheden wijzen op het belang van het behoud van de rechtsstaat en de fundamentele waarborgen die die omvat. Hoewel er mogelijkheden zijn om deze rechten te beperken, moeten ze noodzakelijk, gerechtvaardigd en strikt proportioneel zijn. Om de rechtsstaat te handhaven is het van essentieel belang dat de uitzondering geen regel wordt, dat de scheiding der machten gerespecteerd wordt, en dat er een evaluatieproces wordt ingevoerd om de legitimiteit van het overheidsoptreden te waarborgen.

WAT DOEN WE ?

ONZE RAPPORTEN
folder

De kern van het werk van de Commissie T is het opstellen van verslagen. Deze verslagen bieden een overzicht van de belangrijkste maatregelen en jurisprudentiële ontwikkelingen in de strijd tegen het terrorisme.

ONZE ANALYSES
analyz

Op basis van de wetgevende ontwikkelingen worden specifieke thema’s of aspecten van de strijd tegen het terrorisme geanalyseerd, altijd vanuit het perspectief van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.

ONZE MISSIE
flag

Het Comité wil een kritische en grondige analyse maken van de maatregelen in de strijd tegen terrorisme, en de gevolgen daarvan voor de mensenrechten. Deze analyses zijn bestemd voor iedereen die er baat bij zou kunnen hebben.